Sanctus Iohannes Lateranensis

† HEC BASILICA SALVATORIS D(OMI)NI N(OST)RI IESV CHR(IST)I / S(ANCT)IQ(VE) IOH(ANN)IS BAPTISTE ATQ(VE) BEATI IOAN/NIS EVANGELISTE HIIS SACROSANCTIS / AC VENERABILIBVS SANCTVARIIS INSIGNI/TA CONSISTIT IN PRIMIS HOC ALTARE LIGNEO / QVOD SANCTI DEI PONTIFICES ET MARTIRES AB APO/STOLOR(VM) TEMPORE HABVERVNT IN QVO P(ER) CRIP/TAS ET DIVERSA LATIBVLA MISSAS CELEBRA/BANT P(ER)SECVTIONIS RABIE IMMINENTE SVP(ER) QVO / DESVPER EST MENSA DOMINI IN QVA CHR(ISTV)S CENA/VIT CVM DISCIPVLIS IN DIE CAENAE IN HOC / AVTEM IN ALTARI FVIT DE SANGVINE ET AQVA / DE LATERE CHR(IST)I AMPVLLE DVE ITEM EST IBI DE / CVNA CHR(IST)I TVNICA INCONSVTILIS ET PVRPVRE/VM VESTIMENTVM EIVS ITEM SVNT IBI SVDARI/VM QVOD FVIT SVPER CAPVT EIVS ET LINTEVM / VNDE PEDES DISCIPVLORVM LAVIT ITEM DE QVINQVE PANIBVS ORDEACIIS ITEM DE CINERIBVS ET SANGVI/NE SANCTI IOHANNIS BAPTISTE ET CILICIVM EIVS DE PI/LIS CAMELORVM DE MANNA SEPVLCHRI S(AN)C(T)I IOH(ANN)IS EVA(N)/GELISTE ET TVNICA EIVS ET ETIA(M) PARS CATENE CVM / QVA LIGATVS VENIT AB EFESO FORCIPES CV(M) QVIBV(S) / TONSVS FVIT DE MANDATO CESARIS DOMITIANI SVB / ISTO NEMPE LATARI EST ARCA FEDERIS IN QVA S(VN)T / DVE TABVLE TESTAMENTI VIRGA MOYSI ET VIRGA AA/RON EST IBI CANDELABRV(M) AVREV(M) ET THVRIBVLV(M) / AVREV(M) THXMIAMATE PLENV(M) ET VRNA AVREA PLE/NA MANV ET DE PANIBVS PROPOSITIONV(M) HANC / AVTEM ARCA(M) CVM CANDELABRO ET HIIS QVE DICTA / SV(N)T CV(M) QVATVOR PRESENTIBVS COLV(M)PNIS TI/TVS ET VESPASIANVS A IVDEIS ASPORTARI FE/CERVNT DE HIEROSOLIMA AD VRBE(M) SICVT VS/QVE HODIE CERNITVR IN TRIVMPHALI FORNI/CE QVI EST IVXTA ECCLESIAM SANCTE MA/RIE NOVE OB VICTORIAM ET PERPETVVM / MONVMENTVM EORVM A SENATV POPVLO / QVE ROMANO POSITVS

Transcription: 

Sanctus Iohannes Lateranensis

† Hec basilica Salvatoris Domini nostri Iesu Christi Sanctique Iohannis Baptiste atque beati Ioannis Evangeliste hiis sacrosanctis ac venerabilibus sanctuariis insignita consistit: in primis hoc altare ligneo quod sancti Dei pontifices et martires ab apostolorum tempore habuerunt, in quo per criptas et diversa latibula missas celebrabant persecutionis rabie imminente, super quo desuper est mensa Domini, in qua Christus cenavit cum discipulis in die caenae; in hoc autem [in] altari fuit de sanguine et aqua de latere Christi ampulle due; item est ibi de cuna Christi, tunica inconsutilis et purpureum vestimentum eius; item sunt ibi sudarium quod fuit super caput eius et linteum unde pedes discipulorum lavit; item de quinque panibus ordeaciis; item de cineribus et sanguine sancti Iohannis Baptiste et cilicium eius, de pilis camelorum, de manna sepulchri sancti Iohannis Evangeliste et tunica eius et etiam pars catene cum qua ligatus venit ab Efeso, forcipes cum quibus tonsus fuit de mandato Cesaris Domitiani. Sub isto nempe altari est arca federis, in qua sunt due tabule testamenti, virga Moysi et virga Aaron; est ibi candelabrum aureum et thuribulum aureum thxmiamate [exsp. thymiamate] plenum et urna aurea plena manu et de panibus propositionum. Hanc autem arcam, cum candelabro et hiis que dicta sunt, cum quatuor presentibus columpnis Titus et Vespasianus a Iudeis asportari fecerunt de Hierosolima ad Urbem, sicut usque hodie cernitur in triumphali fornice qui est iuxta ecclesiam Sancte Marie Nove ob victoriam et perpetuum munumentum eorum a senatu populoque Romano positus [*].